Nyheter


EU:s nya skärpta krav på hållbarhetsredovisning ska sätta stopp för den breda variationen i rapporternaDet kommer bli svårare att avgöra själv vad som är viktigt för ett företag och mer detaljer kommer att krävas.

De nya kraven innebär bland annat:

  • Utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla stora företag och företag som är noterade på reglerade marknader (utom börsnoterade mikroföretag)
  • Krav på revision av rapporterad information (översiktlig granskning)
  • Införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering
  • Krav på att företagen digitalt ”märker” den rapporterade informationen, så att den är maskinläsbar.

2021-09-07


Ni har väl inte glömt att upprätta kvalitetsberättelsen?

De som bedriver verksamhet som omfattas av HSL, SoL och LSS bör upprätta kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår och vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som uppnåtts och vilka förbättringsområden som finns. Kvalitetsberättelsen bör finnas tillgänglig för bland annat kunder och uppdragsgivare.

Vi på Qbase kan hjälpa er att upprätta er kvalitetsberättelse.


2021-09-01Nu sätter vi i gång med utbildningar igen!


Den 3 november håller vi utbildning i GDPR och den 4 november håller vi utbildning i SOSFS, välkommen att anmäla dig!

GDPR i praktiken.
Den här kursen riktar sig till dem som är ansvariga för GDPR-arbetet inom organisationen; antingen dataskyddsombud eller ansvariga företrädare. Kursen har praktisk inriktning på operativt och systematiskt arbete med GDPR. Den erbjuder kunskaper, verktyg och mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt GDPR. Den ger även förslag på arbetsprocesser, rutiner och policys som hjälper vid implementeringen av systemet och förankringen av arbetet i organisationen.

SOSFS 2011:9 – Kvalitetsledning inom vård & omsorg.
De som bedriver verksamhet som omfattas av HSL, SoL och LSS har stor nytta av den här kursen. Utbildningen ger dig rätt kunskap för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, du får inblick i hur man bygger och utvecklar ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning. Vi vet vad IVO och andra intressenter såsom kommuner och uppdragsgivare ställer för krav på er i det systematiska kvalitetsarbetet.


2021-08-23


Nya regler för medicintekniska produkter

Den 15onde juli trädde nya svenska regler om medicintekniska produkter i kraft. Det handlar om en ny lag, en ny förordning och nya föreskrifter från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Ett av de nya kraven är att alla vårdgivare som själva tillverkar medicinska produkter måste lämna information om detta till IVO.

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2021:52) ersätter från och med den 15onde juli 2021 Socialstyrelsens tidigare föreskrifter på området SOSFS 2008:1.


2021-07-16


Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Den 1a juni 2021 började de nya föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla.
Syftet med de nya föreskrifterna är att fler arbetstagare ska få arbetsanpassning innan de riskerar att bli sjukskrivna.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på om någon arbetstagare behöver arbetsanpassning.
Det ska finnas rutiner för att ta emot information om någon behöver arbetsanpassning och rutinerna ska vara kända för alla anställda på arbetsplatsen.

Vi på Qbase kan hjälpa er att efterleva föreskrifterna om arbetsanpassning.


2021-07-02


Sanktionsavgifter

IMY har utfärdat sanktionsavgifter på totalt 13 miljoner kronor till följd av att det fanns inspelade vårdsamtal som låg oskyddade på internet.

IMY har även utfärdat en sanktionsavgift på 350 000 kronor till följd av att det på flertalet brandstationer fanns bevakningskameror som filmade dygnet runt.

– Det är centralt att verksamheter löpande arbetar med sitt grundläggande arbete med IT-säkerhet, oavsett om man hanterar känsliga vårduppgifter eller inte, säger Magnus Bergström som är it-säkerhetsspecialist på IMY.
Vi på Qbase kan hjälpa er att både efterleva GDPR och säkerställa en hög IT-säkerhet.


2021-06-21GDPR Bostadsrättsföreningar


Visste du att även bostadsrättsföreningar måste följa GDPR?


Vi hjälper företag, organisationer, myndigheter och bostadsrättsföreningar att säkerställa efterlevnad av GDPR.


2021-06-03Vi har en ny kollega!

Vi är glada att välkomna Carl Nisser som vår nya medarbetare den här veckan. Carl kommer att arbeta som verksamhetskonsult med inriktning på informationssäkerhet och GDPR hos oss på Qbase.


2021-05-06


Behöver ni hjälp av en jurist?

Vår medarbetare Johan är jurist med inriktning mot GDPR, arbetsmiljö och arbetsrätt. Kontakta oss för juridisk rådgivning inom något av dessa områden. Med Johan breddar vi vårt erbjudande inom området Lagefterlevnad. Läs mer om det här.


2021-04-22


Visselblåsning

Den 1 december 2021 kommer det en ny lag om visselblåsning. Qbase anonyma visslarfunktion hjälper er att uppfylla de nya kraven. En visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden inom en organisation. Den nya visselblåsarlagen kommer att innehålla en hel del nya detaljerade krav som många verksamheter kommer att vara skyldiga att beakta. Bland annat kommer alla arbetsgivare som har fler än 50 anställda behöva inrätta ett visselblåsarsystem.

Vi kan hjälpa er att ta fram en fungerande helhetslösning innehållande:

  • En anonym visslarfunktion genom en direkt rapporteringskanal till vår jurist inom arbetsmiljö
  • Rutiner
  • Utbildning och förankring hos ledning och personal

2021-03-04


Sanktionsavgifter på GDPR ökar kraftigt!

I maj 2018 implementerades GDPR (The General Data Protection Regulation) och sedan dess har anmälningar och böter stadigt ökat. Under 2020 fattade Integritetsskyddsmyndigheten beslut om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor.

För att visa att man följer reglerna för GDPR behöver man bland annat utse en DPO, man behöver veta vilka personuppgifter som hanteras samt hur känsliga de är, man behöver veta vilka system som behandling sker på samt om det finns rättslig grund för den typ av behandling som bedrivs samt om individer har givit sitt samtycke till att personuppgifter sparas och används.

I artikeln från Di Digital kan ni läsa mer.


2021-02-26


Qbase växer!

Den här månaden välkomnar vi vår nya kollega Matilda Kristensson!
Matilda kommer att arbeta med marknadsföring och ekonomi hos oss på Qbase. Vi är nu fyra medarbetare och har även två underkonsulter, en inom IT-säkerhet och en inom juridik.


2021-02-23


Lagkrav på hållbarhetsredovisning

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. Genom hållbarhetsredovisning visar ni även att företaget tar hållbarhetsfrågor på allvar och det stärker ert varumärke. Vi på Qbase kan hjälpa er att ta fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI och ISO 26000 som uppfyller de krav som finns.


De svenska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning
är företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier:

  • Fler än 250 anställda
  • En omsättning över 350 miljoner kronor
  • En balansomslutning över 175 miljoner kronor

2021-02-17


Vi anställer nu en verksamhetskonsult för ledningssystem!

Qbase AB söker dig som vill arbeta som verksamhetskonsult inom ledningssystem med inriktning mot något av våra kompetensområden, och vill vara med från ett tidigt skede i ett ungt växande konsultbolag.

Klicka dig in på länken nedan om du är intresserad av tjänsten och vill ansöka, eller om du bara vill veta mer!


https://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-stockholms-stad/QBase-AB/Verksamhetskonsult-ledningssystem/1833273#0


2021-02-05Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Ferkens Gränd 1
​111 30 Stockholm

Email:
info@qbase.se