Certifierat Ledningssystem för Informationssäkerhet - ISO 27001 & SSF 1101

Projekt som leder till certifiering - utförs på plats hos er eller på distans!

För många organisationer idag är information den mest värdefulla tillgången. För att skydda sina informationstillgångar väljer därför allt fler att utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet. ​
Beroende på typ av företag och kravens omfattning kan man välja olika standarder att certifiera sig mot. För verksamheter med mer omfattande krav och risker rekommenderas certifiering mot ISO 27001. För andra företag kan den nya, mindre omfattande standarden, SSF 1101 vara ett bra val. Att följa en standard i arbetet med informationssäkerhet ger en systematik i arbetssättet och skapar bättre förutsättningar för ett verkningsfullt och effektivt system. Qbase erbjuder projektledning och utbildning inom båda dessa standarder och vi kan hjälpa er att uppnå certifiering. Vi hjälper ert företag identifiera vilken standard som passar era förutsättningar och hjälper till vid implementering och uppföljning.

ISO 27001
ISO 27001 ger organisationen ett arbetssätt med informationssäkerhet som leder till riskminimering och ständiga förbättringar. ​Arbetet utgår ifrån dina skyddsvärda informationstillgångar. Standarden behandlar bland annat processer, rutiner, policys och mål för arbetet med informationssäkerhet. Resultatet blir ett systematiskt arbetssätt som säkerställer skydd av dina informationstillgångar och tar hänsyn till intressenters krav såsom kundkrav, ägarnas krav och lagkrav.

SSF 1101

SSF 1101 är en enklare och mer praktiskt inriktad standard/norm för informationssäkerhet. Standarden är inte så mycket inriktad på systematiken, utan fokuserar istället på ett antal åtgärder som är grundläggande för informationssäkerhet och som alla organisationer bör ha på plats.
​Läs även artikeln om SSF 1101 här.


Fördelar med ett informationssäkerhetssystem: 


Ett väl implementerat informationssäkerhetssystem ger företaget ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra er informationssäkerhet.  Det ökar även ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter.
Att implementera dessa ledningsstandarder hjälper er att uppfylla de tre aspekterna av informationssäkerhet:

  • Sekretess

  • Integritet

  • Tillgänglighet


Ett väl strukturerat informationssäkerhetssystem ger även: 

  • Att verksamhetens information och informationstillgångar skyddas. 

  • Företag minimerar sina säkerhetsrisker.

  • En metod som gör det enklare att få ett helhetsgrepp om informationssäkerhet som utvecklas i takt med er verksamhet och omvärlden.

  • Åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.

  • Förstärkt varumärke och ökat förtroende från omvärlden.​​

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25