EU:s nya skärpta krav på hållbarhetsredovisning ska sätta stopp för den breda variationen i rapporternaDet kommer bli svårare att avgöra själv vad som är viktigt för ett företag och mer detaljer kommer att krävas.

De nya kraven innebär bland annat:

  • Utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla stora företag och företag som är noterade på reglerade marknader (utom börsnoterade mikroföretag)
  • Krav på revision av rapporterad information (översiktlig granskning)
  • Införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering
  • Krav på att företagen digitalt ”märker” den rapporterade informationen, så att den är maskinläsbar.

2021-09-07

Ni har väl inte glömt att upprätta kvalitetsberättelsen?

De som bedriver verksamhet som omfattas av HSL, SoL och LSS bör upprätta kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår och vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som uppnåtts och vilka förbättringsområden som finns. Kvalitetsberättelsen bör finnas tillgänglig för bland annat kunder och uppdragsgivare.

Vi på Qbase kan hjälpa er att upprätta er kvalitetsberättelse.


2021-09-01


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se